• Metas Biomedical Inc.
  • 3F., No.616, Zhongshan Rd., Chiayi 60041, Taiwan, R.O.C.
  • Tel : 886-5-2160700
  • Fax: 886-5-2160900
  • E-mail : info@metasbiomedical.com